Badania kliniczne

Badaniem klinicznym jest każde badanie prowadzone z udziałem ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia klinicznych, farmakologicznych, w tym farmakodynamicznych skutków działania jednego lub wielu badanych produktów leczniczych, lub w celu zidentyfikowania działań niepożądanych jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych, lub śledzenia wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych, mając na względzie ich bezpieczeństwo i skuteczność. (art. 2 pkt 2 Ustawy Prawo farmaceutyczne, Dz.U. 2008 nr 45 poz. 271 z późn. zm.).

Olsztyński Ośrodek Onkologiczny KOPERNIK od 2005 roku prowadzi badania kliniczne a nasz Ośrodek posiada dedykowany Dział Naukowy, który zatrudnia osoby z kilkuletnim doświadczeniem. Zespół posiada aktualne certyfikaty GCP (Zasady Dobrej Praktyki Klinicznej) i IATA. Główny Badacz prowadził ponad 35 różnych badań klinicznych w wskazaniach onkologicznych.

Pacjentów zainteresowanych uczestnictwem w poniższych badaniach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

lpWskazanie Nazwa BadaniaKoordynatorGłówny BadaczKontakt
Badania Otwarte  
1Rak płucaBadanie Fazy II prowadzone w jednej grupie, mające na celu określenie działania Tepotinibu u pacjentów z zaawansowanym rakiem płuca z zaburzeniem polegającym na ominięciu eksonu 14 genu MET (METex14) VISION 

Kornelia Witkowska

tel. 509 084 379  

lek med. Małgorzata Suszko-Każarnowicz

tel. 510 087 494

mailforclinicaltrials@gmail.com

tel. 89 534 55 65

2Rak piersi„Randomizowane, otwarte badanie 3 fazy, porównujące stosowanie abemacyklibu w połączeniu ze standardową hormonoterapią uzupełniającą do stosowania samej standardowej hormonoterapii uzupełniającej w raku piersi we wczesnej fazie u pacjentów z wysokim ryzykiem zachorowania, z przerzutami do węzłów chłonnych, z ekspresją receptorów hormonalnych i bez ekspresji receptora ludzkiego czynnika wzrostu naskórka 2″                                  (I3Y-MC-JPCF)

Kornelia Witkowska

tel. 509 084 379

lek med. Małgorzata Suszko-Każarnowicz

tel. 510 087 494

mailforclinicaltrials@gmail.com

tel. 89 534 55 65

3Zaawansowane Guzy Lite“Badanie fazy I dotyczące stosowania preparatu TSR-042, preciwciała monoklonalnego anty-PD-1, z zastosowaniem wzrastającej dawki i z rozszerzaniem kohorty u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi”  ( MSI-H)

Kornelia Witkowska

tel. 509 084 379

lek med. Małgorzata Suszko-Każarnowicz 

tel. 510 087 494

mailforclinicaltrials@gmail.com

tel. 89 534 55 65

4Rak pęcherza moczowego “Wieloośrodkowe, globalne, randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą otwartej próby, oceniające durwalumab i BCG (szczep Bacillus Calmette-Guérin) podawane w ramach terapii skojarzonej w porównaniu z samym BCG u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego wysokiego ryzyka nienaciekającym błony mięśniowej, którzy nie otrzymywali wcześniej BCG ” (POTOMAC) 

Kornelia Witkowska

tel. 509 084 379

lek med. Małgorzata Suszko-Każarnowicz

tel. 510 087 494

mailforclinicaltrials@gmail.com

tel. 89 534 55 65

5Rak pęcherza moczowego

Randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy II, prowadzone metodą otwartej próby, mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności stosowania pemigatynibu w skojarzeniu z pembrolizumabem, w porównaniu z pemigatynibem w monoterapii oraz w porównaniu ze standardowym leczeniem stosowanym jako terapia pierwszego rzutu w przerzutowej lub nieresekcyjnej postaci raka urotelialnego u uczestników niekwalifikujących się do leczenia cisplatyną, u których guzy wykazują ekspresję zmutowanej lub zrearanżowanej formy genu FGFR3 (FIGHT 205).

Kornelia Witkowska

tel. 509 084 379

 

lek med. Małgorzata Suszko-Każarnowicz

tel. 510 087 494

 

mailforclinicaltrials@gmail.com

tel. 89 534 55 65

 

Z uwagi na profil leczonych w tutejszym ośrodku pacjentów skupiamy się na badaniach onkologicznych faz I-IV.

Serdecznie zapraszamy do współpracy lekarzy, firmy CRO i Sponsorów