Polityka prywatności

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

 • Administratorem danych osobowych jest:
  Olsztyński Ośrodek Onkologiczny “Kopernik” Sp. z o.o., ul. Kopernika 30, 10-513 Olsztyn, REGON 511034466, NIP 7393241134, KRS 0000284940, tel. 89 534 55 65, administracja@kopernik-olsztyn.com.pl
 • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
  • w zakresie statutowej działalności Administratora oraz realizacji przepisów Prawa medycznego;
  • gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  • gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
 • Administratora lub przez stronę trzecią;
 • Odbiorcami danych są: podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, a więc dostawcy rozwiązań IT, osoby, które – z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe (pracownicy / współpracownicy), ale również podmioty trzecie zapewniające usługi: diagnostyczne, prawne, kurierskie.
 • Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dla osób, których dane dotyczą, dostępne są w rejestracji Ośrodka oraz u inspektora ochrony danych.
 • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
 • Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:
  • dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania;
  • dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy będą przetwarzane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi terminów przedawnienia;
  • dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, będą przetwarzane przez okres wskazany w tych przepisach;
 • Podanie danych osobowych w określonych wypadkach może stanowić wymóg prawny, w pozostałych jest dobrowolne. W przypadku odmowy podania danych osobowych Administrator nie będzie mógł zrealizować celu, dla którego dane osobowe są przetwarzane.
 • Administrator danych nie dokonuje profilowania danych osobowych uzyskanych w związku z nawiązaniem z nim kontaktu, zawarciem umowy, jej wykonaniem lub przetwarzaniem danych osobowych w celu lub celach określonych w punkcie 2. Posiadacie Państwo prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje inspektor ochrony danych:
  Tomasz Trzciałkowski
  Tel.: +48 511793443
  email: kontakt@idpo.pl
  https://idpo.pl/kontakt/